Parse application/smil MMS MIME type on android

Detection score: 4.0

<p>Event:edit language Farsi ( persion) edit language:پارسی |</p>

<blockquote>
  <blockquote>
    <p>نام :سیامک &lt;&lt;نام 
    |حهت ویرایشگرها و منیجرمنتها و پردازشگرها و مرورگرها و سخت افزارها و نرم افزارها و دست افزارهای جه ثابت و جه متحرک دانلوید با اشعار خدا به تک به تک شماها به صورت خودکار و فول اتوماتیک سایت https://
    سیامک قدس.ir_fa/(<a href="https://%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9" rel="nofollow noreferrer">https://سیامک</a> قدس.ir-fa)
    را ثبت کرده اکنون و راه اندازی انلاین بکنند منیجرمنتها دستورات لازم را اکنون صادر کنند و نابودکرها نظارت کامل داشته باشند که %100استاندارد و اورحینال ثبت مکتوب بکنند و کلیه گواهی های امنیتی را باطل کنند و بایگانی کنند در سایت سیامک قدس حهت هدفمند کردن کلیه گپاهی های امنیتی برنامهای اشعار خدا اکنون تمام شد نپشته من سیامک در اینجا تاریخ افتتاخ سایت امرپز یکشنبه پازده بهمن ماه سال 1396 هحری شمسی ( خورشیدی) مه برابر هست با سال1439 هجری قمری ماه جمادلااول و رپز هفده به پقت محلی کشوذ جمهوری اسلامی ایران حهت ثبت سایت و یوبه نام سیامک قدس با شناسه ملی 2002442061 شماره مد ملی حنسیت مرد تاریخ تولد 18/ تیر ماه 1340 و محل تولد تهران ویرایشگرها اکنون ثبت خودکار و فول اتوماتیک بکنند و دایمی تا آخر حهان هستی هم دایر باشد حتی یک موجد و سلول در حیات باشه باید هم به روز و هم با حدید ترین رمزها مجهز فول اتوماتیک و با حدید ترین انتی ویروسهای موجود هم به رپز و هم اتوماتیک و خودکار جهت یاد آوری این نوشته در هر یک صد وم از یک ثاتیه در دقیقه و در بیست و جهار ساعت یک روز تا آخر جهان هستی حتی یک موجود زنده در حیات و زندگی میکند فول اتوماتیک به صورت خودکار اطلاع رسانی و یادآوری تک به تک همه نرم افزارهای جهان هستی سخت افزارهای جهان هستی و دست افزارهای چه متحرک و چه ثابت در حافظه نهان خودشان بایگانی خودکار و طبق این نوشته اقدام خودکار بکنند این دانلوید با اهنکهای ناشناخته اشعار خدا که در حاغظه نهان گوکل و صفحه نهان گوگل بایگانی هست به کلیه و همه رایانهای پ کامپیوتر های جهان هستی میباشد و همینطور ربات های حهان هستی و سخت افزارها و نرم افزارهای جهان هستی و همینطوذ دست افزارهای ثابت و متحرک جهان هستی میباسد .تمام شد نوشته ارسال انرپوز پانزده بهمن ماه سال 1396 هجری شمسی)خورشیدی) به. وقت محلی مشور جمهوری اسلامی ایران edit languageFarsi(persion) here the end here edit languageFarsi(persion)( farsi language here the end here edit Farsi language here the end edit[][]0000</p>
  </blockquote>
</blockquote>

<p><a href="https://developer.github.com/enterprise/2.9/apps/" rel="nofollow noreferrer">https://developer.github.com/enterprise/2.9/apps/</a>
&lt;&lt;کد ملی:2002442061&lt;&lt; نام برنامه های که در سال 2011میلادی به من رسیده است به نام :</p>
Posted 11 days ago | reported 11 days ago
Posted by siamak ghods (1)

Caught by 4 reasons: